Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008016 ΕΞ 2016/2135/5.10.2016 Κέντρο ελέγχου μεγάλου πλούτου

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008016 ΕΞ 2016/2135/5.10.2016 Κέντρο ελέγχου μεγάλου πλούτου

Αθήνα, 05/10/2016
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008016 ΕΞ 2016/2135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Η Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μεριμνά διαρκώς, στο μέτρο του δυνατού, για τη στελέχωση όλων των υπηρεσιακών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της σημαντικής έλλειψης υπαλλήλων.

Προς αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης, τα τελευταία έτη ενισχύονται υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., με ιδιαίτερη μέριμνα για τις Φοροελεγκτικές, με το διορισμό νέων εφοριακών υπαλλήλων δυνάμει

α) αναπληρώσεων της προκήρυξης 1Γ/2008, β) της προκήρυξης 1Κ/2013, καθώς και γ) από τον πίνακα επιλαχόντων αυτής, δ) της προκήρυξης 2Κ/2015, όπως και ε) των προκηρύξεων που εκδίδονται για άτομα που προστατεύονται από τον N.2643/199S, των οποίων οι θέσεις έχουν παρακρατηθεί από τις ως άνω προκηρύξεις δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας. Πέραν δε τούτων, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση προκήρυξης για το διορισμό επιπλέον επτακοσίων (700) εφοριακών υπαλλήλων κατηγορίας Π Ε, η οποία βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο.

Παράλληλα έχουν προωθηθεί σχετικές διαδικασίες αφενός για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης υπαλλήλων κλάδου Πληροφορικής μέσω ΑΣΕΠ και αφετέρου για την απόσπαση υπαλλήλων από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, για την στελέχωση των Οργανικών Μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. με προσωπικό με σχετικά τυπικά προσόντα.

Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. έχουν ενισχυθεί και με υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν από την Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε..

Όσον αφορά ειδικότερα τη στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, στο οποίο γίνεται μνεία, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας μας, η πληρότητα σε εφοριακούς υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανέρχεται περί του 95% αυτή τη στιγμή, ενώ η μέση πληρότητα σε εφοριακούς υπαλλήλους στο σύνολο των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ανέρχεται επί του παρόντος στο 83,44% σε σχέση με τις προβλέψεις της απόφασης κατανομής των οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Δ. ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ Β' 3017), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, εξετάζονται διαρκώς όλες οι εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις υπαλλήλων) στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που έχουν κάθε φορά ανάγκη με το απαιτούμενο προσωπικό, να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το ελεγκτικό δυναμικό τους και να ασκείται αποτελεσματικά το έργο τους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Β. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα.

Ειδικότερα το άρθρο 2 του ν. 4346/2015 που αντικατέστησε το άρθρο 61 του ν.4342/2015 που είχε αντικαταστήσει το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο» ορίζει:

«1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους, η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από το μήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%».

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω η Φορολογική Διοίκηση έχει αρμοδιότητα ελέγχου επί οποιασδήποτε υπόθεσης.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven