Img

Yπόθεση C-305/17 Τέλη επί της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εθνική επικράτεια και προορίζεται για εξαγωγή – Συμβατότητα αυτής της ρυθμίσεως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Δασμοί – Φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος – Τέλη επί της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εθνική επικράτεια και προορίζεται για εξαγωγή – Συμβατότητα αυτής της ρυθμίσεως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων»Στην υπόθεση C‑305/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Okresný súd Dunajská Streda (πρωτοβάθμιο δικαστήριο επαρχίας Μπρατισλάβα II, Σλοβακία) με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017, η οποία…

Περισσότερα
Img

176737/6327/2018 Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016

Αθήνα 6 / 12 /2018 Αριθ. Πρωτ.: 176737/6327ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝΤαχ.Δ/νση: Τέρμα ΑλκμάνοςΤ.Κ.: 115 28 - ΙλίσιαΠληρ.: Αγγέλη Γ. - Χατζοπούλου Ι.Τηλ.: 2131512110 - 2131512101FAX: 210-5244135 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/6181/210/29-6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.Επί…

Περισσότερα
Img

1182883 ΕΞ 2018 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2019

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ2018/05-12-2018(ΦΕΚ Β' 5616/13-12-2018)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12-5-2008) «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό, καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων…

Περισσότερα
Img

1181304 ΕΞ 2018 «Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ2018/05-12-2018(ΦΕΚ Β' 5587/12-12-2018)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.2. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1224/2018 Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1224/05-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ Α΄Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 3605159, 3636059Fax : 210 3635077Url : www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1224/2018Θέμα: «Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης»Σχετικό το υπ΄ αριθμ. 2004/2018 πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Σας κοινοποιούμε κατόπιν…

Περισσότερα
Img

60329/1907/2018 Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.60329/1907/05-12-2018(ΦΕΚ Β' 5546/11-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 8 της υποπ. ΙΑ6 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4144/2013.2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85).3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του…

Περισσότερα
Img

ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018 Μη - επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

Αθήνα,    5    Δεκεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.ΤΜΗΜΑ  Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑθήναΤηλέφωνο : 213 - 212 - 2400Fax : 210 3645413E-Mail :telon.a@1992.syzefxis.gov.grUrl : www.aade.grΘΕΜΑ : Μη - επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει. Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε  υπόψη σας τα παρακάτω: Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 28 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6  του άρθρου 24  του ν. 4386/2016 (Α ’ 83) και  την παρ. 7 του άρθρου 98 του…

Περισσότερα
Img

170285/0092 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.

Aριθμ. 170285/0092 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018. (ΦΕΚ Β’ 5503/07.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192). 2. Τις διατάξεις των παρ. 3 των άρθρων 41 και 47 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄…

Περισσότερα
Img

Δ.15/Δ΄/63100/1742/2018 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου.

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/63100/1742 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου.   (ΦΕΚ Β’ 5503/07.12.2018) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196, Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200, Α΄) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α΄). 3.…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1222/2018 Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων

Αθήνα, 5/12/2018ΠΟΛ.1222/05-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑθήναΤηλέφωνο : 2132122400Url : www.aade.grΠΟΛ 1222/2018Θέμα: Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.Η υπηρεσία μας έχει συχνά γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από Δ.Ο.Υ. που αφορούν στην ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων μεταβίβασης οχημάτων που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν, για τις οποίες η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις Δ/νσεις Μεταφορών του Υ.Μ.Ε., χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)…

Περισσότερα
Img

61080/1692/2018 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016

Αθήνα, 5 / 12 / 2018Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.61080 / 1692ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ'Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Ράπτη Τηλέφωνο : 210 - 3368109 FAX : 210 - 3368116ΘΕΜΑ : «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016»A. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης (άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016)Με…

Περισσότερα
Img

2/89338/ΔΛΓΚ/2018 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018.

Αριθμ. οικ. 2/89338/ΔΛΓΚ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018.(ΦΕΚ Β'5456/5.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4579/2018 «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681» (Α' 201). 2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94). 4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013…

Περισσότερα
Img

30/004/000/5974/2018 Εγκύκλιος σχετική με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

Αθήνα, 5.12.2018Αρ. πρωτ.: 30/004/000/5974/05-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΤΜΗΜΑ Γ ' ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣΤαχ. Δ/νση :Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184Πληροφορίες: Σ. ΑντωνιάδουΙ. ΜαθιουδάκηΕ. ΠαναγοπούλουΤηλέφωνο :210 6479252210 7259320Fax :210-3231411210-7259323E-Mail :industrial@gcsl.grd33drugs@2002.svzefxis.gov.grUrl :www.aade.grΘέμα: Εγκύκλιος σχετική με την Απόφαση…

Περισσότερα
Img

Σχέδιο νόμου Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Οι Στρατηγικές ΕπενδύσειςΆρθρο 1 - Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 3010/2018 ΦΠΑ εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβεία

Αθήνα, 04.12.2018Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 3010/2018ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβείαΕΡΩΤΗΜΑΣ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος(Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος)Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπαΑθήνα,20.03.2018Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞlink: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28451Στην παραπάνω απάντηση σχετικά με την έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο αναφέρεται πως ο Φ.Π.Α. που θα υπολογιστεί θα είναι 24%, αλλά βάσει…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 2363/2018 Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20

Αθήνα, 04.12.2018Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 2363/ 2018ΘΕΜΑ: Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20ΕΡΩΤΗΜΑΣτην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Α Ο.Ε.» συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι δυο νομικά πρόσωπα Η εταιρεία «Β Α.Ε.» και η «Γ Α.Ε»Η Ομόρρυθμη εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 50.000 € μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 όπου η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ2190/1920 υπολόγισε υπεραξία 50.000 €. Επομένως το νέο Κεφάλαιο της «Α. ΑΕ» που προέκυψε από την μετατροπή της «Α ΟΕ» ανέρχεται στις 100.000 €. ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες λογιστικές…

Περισσότερα
Img

2/88415/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αριθμ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ/04-12-2018(ΦΕΚ Β' 5435/04-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’192).2.…

Περισσότερα
Img

2/88420/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς

Αριθμ. οικ./2/88420/ΔΕΠ/04-12-2018(ΦΕΚ Β' 5435/04-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 192).2. Τις διατάξεις…

Περισσότερα
Img

2/88419/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ/04-12-2018(ΦΕΚ Β' 5435/04-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και…

Περισσότερα
Img

2/88410/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό

Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ/04-12-2018(ΦΕΚ Β' 5435/04-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης»…

Περισσότερα