Img

Α.1057/2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότ

Αριθμ. Α 1057/2019(ΦΕΚ Β' 487/19-02-2019)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (A’ 114), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (A’  238), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1081/2018 Δήλωση εργαζομένου ότι δεν διατηρεί άλλες αξιώσεις δεν υποδηλώνει αποδοχή της πρότασης του εργοδότη για την καταβολή μικρότερης της συμφωνηθείσας αποζημίωσης - Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου ή συναινετική καταγγελία με μειωμένη αποζημίωση

ΠερίληψηΑπό τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 287, 185, 189, 192, 193, 195 και 164 του ΑΚ συνάγεται ότι επί καταρτισθείσας σύμβασης, με την οποία ο ένας των συμβαλλομένων υπόσχεται στον άλλον ορισμένη παροχή (ενταύθα χρηματική), όπως συμβαίνει στην περίπτωση κατάρτισης μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού συμφωνίας οικειοθελούς αποχώρησης του τελευταίου ή συναινετικής "καταγγελίας" από τον εργοδότη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του μισθωτού με την παροχή στον τελευταίο οικονομικών προς τούτο κινήτρων από τον εργοδότη, η μείωση του ύψους της οφειλομένης κατά τη σύμβαση από τον εργοδότη προς τον μισθωτό οικονομικής…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ«Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων»Προς τη Βουλή των ΕλλήνωνΤΜΗΜΑ Α'I. Επί του νομοσχεδίου γενικά1. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο.Για το ελληνικό εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, στο οποίο συστηματικά ανήκουν οι διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου,…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2019 προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019»

Αρ. Πρωτ. :12144/11-2-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 17456, ΑΛΙΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2019ΠΡΟΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019»Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258), τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1303/2018 Καταγγελία σύμβασης εργασίας για λόγους αντεκδικήσεως. 'Αρνηση εργαζομένου να αποδεχθεί τη μονομερή εκ μέρους του εργοδότη βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του

Αριθμός 1303/2018 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΠερίληψηΑπό το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 174, 180, 281, 288, 349, 350, 361, 648, 652, 656, 669 ΑΚ και 7 εδ. α ν. 2112/1920 προκύπτει ότι: Η καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής, αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι’ αυτό δεν είναι απαραίτητο να δικαιολογείται από τον καταγγέλλοντα. Αποτελεί όμως ενάσκηση δικαιώματος και κατά συνέπειαν είναι απαγορευμένη όταν γίνεται καταχρηστικά, δηλαδή υπό περιστάσεις οι οποίες στοιχειοθετούν προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.…

Περισσότερα
Img

80/26402/2019 Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Αριθμ. 80/26402/8-2-2019(ΦΕΚ Β' 453/15-02-2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,(Α' 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 138).δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,…

Περισσότερα
Img

Ε.2030/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4557/18 (Α'139) και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ1188211ΕΞ2018/17.12.2018 ΑΥΟ (Β' 5866) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2030/8-2-2019   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑΤΜΗΜΑ Γ'-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:Δέσποινα ΔεληγιαννάκηΤηλέφωνο:210 6987404 Fax:210 6987408E-Mail:finexcis@otenet.grUrl:www.aade.gr ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕ 2030/2019  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4557/18 (Α'139) και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ1188211ΕΞ2018/17.12.2018 ΑΥΟ (Β' 5866) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών».Με την…

Περισσότερα
Img

Ε.2026/2019 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019Ε.2026/8-2-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο:21033753152103375312Fax: 210 3375001E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.grd12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.grΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΔΗΛΕΔ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ', Α'Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και ΘεσσαλονίκηςΤαχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο Url : www.aade.grΕ 2026/2019ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑231/18 Οδικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 – Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 – Υποχρέωση χρήσεως ταχογράφου – Εξαίρεση όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή απ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (όγδοο τμήμα) της 7ης Φεβρουαρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Μεταφορές – Οδικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 – Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 – Υποχρέωση χρήσεως ταχογράφου – Εξαίρεση όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία»Στην υπόθεση C‑231/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberlandesgericht Oldenburg (εφετείο Oldenburg, Γερμανία) με απόφαση της 5ης Μαρτίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 3 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-49/18 Μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας – Μείωση των αποδοχών στην εθνική δημόσια διοίκηση – Σχετικές λεπτομέρειες – Διαφοροποιημένες επιπτώσεις – Κοινωνική πολιτική – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Άρθρο 2, π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 7ης Φεβρουαρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας – Μείωση των αποδοχών στην εθνική δημόσια διοίκηση – Σχετικές λεπτομέρειες – Διαφοροποιημένες επιπτώσεις – Κοινωνική πολιτική – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία των δικαστών – Άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ»Στην υπόθεση C‑49/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal…

Περισσότερα
Img

8920/2019 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019Αριθ.Πρωτ.: 8920ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώραςΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/νσεις ΔιοίκησηςΤαχ.Δ/νση : Σταδίου 27Τ.Κ. : 10183 ΑθήναΠληροφορίες : Ιωάννα ΤζήμαΤηλέφωνο : 213-1364399FAX : 213-1364383ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτώνΣας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφησαν οι…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-322/17 Κοινωνική ασφάλιση – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Άρθρο 67 – Αίτηση για χορήγηση οικογενειακών παροχών υποβληθείσα από πρόσωπο το οποίο έχει παύσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος αλλά εξακολουθεί να κατοικεί στο κρά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 7ης Φεβρουαρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική ασφάλιση – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Άρθρο 67 – Αίτηση για χορήγηση οικογενειακών παροχών υποβληθείσα από πρόσωπο το οποίο έχει παύσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος αλλά εξακολουθεί να κατοικεί στο κράτος αυτό – Δικαίωμα λήψεως οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος – Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας»Στην υπόθεση C‑322/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το High Court (πρωτοβάθμιο δικαστήριο, Ιρλανδία) με απόφαση…

Περισσότερα
Img

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημερωμένο) e-Μητρώο Πλοίων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝe-Μητρώο ΠλοίωνΠρώτη ανάρτηση από ΑΑΔΕ: 11ος/2018Τελευταία ενημέρωση: 07/02/20191. Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων»; Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Α.Δ.Ε. και την ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.aade.gr». Η πιστοποίηση των χρηστών διενεργείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet. 2. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις για την είσοδο στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων»; Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή μέσω οποιουδήποτε…

Περισσότερα
Img

Γ31/11/159477/2019 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Αθήνα, 7/2/2019Αριθ. Πρωτ. Γ31/11/159477ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΠληροφορίες: Π. Δάβου / Κ. ΠαναγιώτουΤηλέφωνο: 210 3729742 / 210 3729652Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671FAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.ΣΧΕΤ. : Η αριθ. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/2018 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑΣας κοινοποιούμε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ) και…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Το ζήτημα των αντικαταχρηστικών κανόνων στη φορολογία εισοδήματος

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» Εισαγωγή Οι Αντικαταχρηστικοί Κανόνες περιλαμβάνονται στην Φορολογία Εισοδήματος για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η λειτουργία τους έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά, στην αρχιτεκτονική του εγχώριου ή διεθνούς φορολογικού συστήματος και να αποτρέπει την μεταφορά των κερδών σε μέρη όπου υπάρχει μικρή ή καθόλου οικονομική δραστηριότητα…

Περισσότερα
Img

28/24016/2019 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, νεκταρινιών και βιομηχανικών ροδάκινων που επλήγησαν από τις βροχοπτώσ

Αριθμ. 28/24016 (ΦΕΚ Β' 315/07-02-2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320 Α΄), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 ’’Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄). 2. Το άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – ΦοροτέχνηςΕ9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίαςΕ9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, τα σαρωμένα,σε αρχείο μορφής pdf, έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές. άρθρο 4 παράγραφος 4.20 του Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/11-06-2018& άρθρο 4 παράγραφος 4.20 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018Ειδικά τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7,…

Περισσότερα
Img

Ε.2025/2019 Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139)

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Δ'-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Δέσποινα ΚαλπακίδουΤηλέφωνο: 210 33 75 159 & 161Fax: 210 33 75 386E-mail: d.kalpakidou@aade.gr ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139).Σας κοινοποιούμε την με…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2019 Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ

Αθήνα, 6/2/2019 Αρ.πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./108/156120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 1810432 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Ρεσίτη, Αργ.Δεμίρης Τηλέφωνο: 210 - 5285580, 5285641 fax:210 - 5229840 e-mail :tm.asfalisis@efka.gov.grΕγκύκλιος 5ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑΣχετ.: α) οι διατάξεις των άρθρων 36 παρ.8, 41 & 44 του ν.4387/2016 (Α 85)β) το αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ.34136/2065/2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α.γ) η αρ. 20/2018 εγκύκλιος της Δ/νσης Βασικών Παροχών σε…

Περισσότερα
Img

E.2024/2019 Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Παπακωνσταντίνου/ Μ. Μπαρσάκη Τηλέφωνο: 210 6987486/497 Fax: 210 6987506 E-Mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr Url: www.aade.gr Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας» Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. Ε.2005/11-01-2019 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς…

Περισσότερα