Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 61/2015 Εάν, σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 82 παρ.1 εδ.α του Κώδικ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 61/2015ΝΣΚ  61/2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΜΗΜΑ Α" Συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2015Σύνθεση :Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Μέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδόκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγήτρια : Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.Αριθμός Ερωτήματος : Το υπ'αριθ. πρωτ. Ε.Μ.ΕΙΣ. Α1020075 ΕΞ 2015/12.2.2015 έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης /Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1818/2015 Η μη αναζήτηση από το προσωπικό υπολοίπου δανείου συνιστά επαύξηση μισθού υποκείμενη σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται περί παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω γάμου, γεννήσεως ή θανάτου) και γενικότερα περί παροχών μη

ΣτΕ  1818/2015   Περίληψη Κατά την έννοια των διατάξεων τουν ΑΝ 1846/1951 και του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ, εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (ήτοι δώρων λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθημάτων στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου), ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό έστω και αν αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται στο μισθωτό οικειοθελώς από τον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσεως…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγοράστριας για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που είχε παραλάβει χωρίς ΦΠΑ με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ΠερίληψηΑπαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.Η ΠΟΛ.1262/2.8.1993 υπουργική απόφαση ρύθμιζε τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ όχι μόνο της εξαγωγής και ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, αλλά και της αγοράς αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.Εφόσον η αγοράστρια, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ, παρέδωσε στην πωλήτρια, κατ' επίκληση της απόφασης ΠΟΛ.1262/2.8.1993, το εκδοθέν βάσει αυτής «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», η τελευταία υποχρεούτο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 της εν λόγω αποφάσεως, να εκδώσει το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. τιμολόγιο πωλήσεως,…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1262/2015 Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. Ο ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολ

Παρόμοια με την ΣτΕ 1261/2015ΠερίληψηΕπειδή το άρθρο 67Α παρ. 2 του ΚΦΕ, αναφερόμενο σε υποχρέωση του συμβολαιογράφου «να  ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης» του φορολογούμενου, την  οποία, στην συνέχεια, «θεωρεί», δεν του αναθέτει ελεγκτικά καθήκοντα ανάλογα εκείνων του  εφοριακού υπαλλήλου, καθιστώντας τον έτσι δημόσιο όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία, καθώς  ούτε καν σκιαγραφεί τον τρόπο επίλυσης της σωρείας των προβλημάτων που θα ανέκυπταν, όπως  τα της δικαστικής προσβολής της πράξης του επί διαφωνίας του με τον φορολογούμενο, είτε τα  της ευθύνης του έναντι του Δημοσίου ή του φορολογούμενου επί εσφαλμένου υπολογισμού…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: - Πρωτ. Εισ.: 1000789/2015 Επιλογή φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου

Αθήνα, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ:Πρωτ. Εισ.: 1000789/2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' «Έμμεσης φορολογίας» ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑΤαχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210- 3645832Fax: 210-3645413e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Επιλογή φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτουΣχετ.: Το από 05.01.2015 έγγραφο σαςΣε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ της επαγγελματικής εκμίσθωσης…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε και την ΠΟΛ. 1042/2014

Του Λεωνίδα Κορρέ1Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) «ο όρος μερίσματα σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών εταιρειών, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό». Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1582/2015 Φορολογία ακινήτων σε περιοχή όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα – ΥΑ, εκδοθείσα το 2013, περί καθορισμού τιμής τ.μ. οικοπέδων για τα έτη 2011, 2012 και 2013

  Περίληψη Η κατά το άρ. 32 του ν. 3842/2010 πρόβλεψη δύο διαφορετικών μεθόδων κανονιστικού προσδιορισμού από τον Υπουργό των Οικονομικών της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των φυσικών προσώπων ως βάσης επιβολής του ένδικου φόρου, μιας για τα ακίνητα εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους και μιας άλλης για τα οικόπεδα εκτός του συστήματος αυτού, κατά την οποία η αγοραία τους αξία προσδιορίζεται βάσει της «κατώτερης τιμής» ανά τετραγωνικό μέτρο συγκριτικού στοιχείου σε επίπεδο «δήμου ή κοινότητας» (ή, αν τα στοιχεία αυτά ελλείπουν ή είναι ανεπαρκή ή απρόσφορα, με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο), αποβλέπει σε κοινό στόχο, τον…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 67/2015 Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων.

Απόφαση 67 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)Θέμα Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων. Περίληψη: Χρονικά όρια εργασίας οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.Επειδή, κατά το άρθρο 1 παρ.1 του β.δ. της 28-1/4-2-1938 "περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγού αυτοκινήτου" (ΦΕΚ Α', 35), τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (Α', Β' και Γ'), από τις οποίες η κατηγορία Α' περιλαμβάνει "τα μη εξυπηρετούντα ωρισμένον εργοδότην φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία)". Ως προς το ωράριο εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων της παραπάνω κατηγορίας,…

Περισσότερα
Img

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/121 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (3) απαλλάσσει τα μερίσματα και τις άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται …

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. :578ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής»Σχετικά: Επιστολές σας, με e-mail της 04-12-2015 και 08-12-2015 και με α.π. ΕΣ 573/4.12.2015 και 578/8.12.2015.Απαντώντας στις ανωτέρω επιστολές σας, σχετικά με αντιμετώπιση αιτήματος για «έκδοση πιστοποιητικού όπου θα αναφέρονται όλα τα πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών ΑΕ από το 2006 μέχρι και σήμερα και αναλυτικά οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των πρακτικών αυτών καθώς και το…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015 Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. : 530ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗΣχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 891/9-11-2015 και με α.π. ΕΣ 530/16-11-2015.Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρ. 1 του Εμπορικού Νόμου, «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν…

Περισσότερα
Img

ΔΕφΑθ 29/2015 Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου φορολογίας για υποθέσεις που έχουν ήδη παραγραφεί : αντίκειται στις συναγόμενες από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου επί μέρους συντα

Επιμέλεια ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔικηγόροςΑντισυνταγματική η παράταση παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου φορολογίας για υποθέσεις που έχουν ήδη παραγραφεί : αντίκειται στις συναγόμενες από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου επί μέρους συνταγματικές αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, για το λόγο ότι ρυθμίζει αναδρομικώς και κατά τρόπο επαχθή ήδη περατωθείσες βιοτικές σχέσεις.Με την εκκαλούμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος για την διαχειριστική χρήση 1992, είχε συμπληρωθεί στις 27-2-2004, ημερομηνία…

Περισσότερα
Img

ΟΔΗΓΊΑ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

ΟΔΗΓΊΑ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (1) Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, …

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 3993/8.12.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα, 08/12/2014Αριθμός απόφασης: 3993ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 334/2014 Δημόσια έσοδα – Εταιρείες ανώνυμες – Προσκόμιση ή μη εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης επιδικασθείσας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, επί αγωγής – Εφαρμογή ή μη των διατάξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : 334/2014 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(Α' Τμήμα) Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2014ΣΥΝΘΕΣΗ :Προεδρεύουσα: Στυλιανή Χαριτάκη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, σε αναπλήρωση, λόγω αρχαιότητας, του κωλυομένου Προέδρου Μιχαήλ Απέσσου, Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ.Μέλη: Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αλέξανδρος Ροϊλός, Ελένη Πασαμιχάλη, Αθανάσιος Τσιοκάνης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγήτρια: Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικός Σύμβουλος του ΚράτουςΑΡ. Ερωτήματος: ΔΠΕΙΣ Β 1058700 ΕΞ 2014/4-4-2014 Υπουργείου Οικονομικών,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αθήνα, 03-11-2014Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4886ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΤαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81Πληροφορίες: Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-1514303 Fax: 210-3838981ΠΡΟΣ: - Εποπτ/κό Συμβούλιο ΓΕΜΗΑκαδημίας 6 10671, Αθήνα Φαξ: 2103637184ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΧΕΤ.: A) Η ΜΕ Α.Π. 118/8.4.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Σ. ΓΕΜΗ, ΤΑ ΜΕ Α.Π. 259/18.11.2013 ΚΑΙ 282/10.12.2013 ΕΓΓΡΑΦΑ Ε.Σ. ΓΕΜΗΒ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. Κ2-644/31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣΜε τα μνημονευόμενα ως σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μας έχουμε απαντήσει σε ερωτήματα…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αθήνα, 03-11-2014Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4886ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΤαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81Πληροφορίες: Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-1514303 Fax: 210-3838981ΠΡΟΣ: - Εποπτ/κό Συμβούλιο ΓΕΜΗΑκαδημίας 6 10671, Αθήνα Φαξ: 2103637184ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΧΕΤ.: A) Η ΜΕ Α.Π. 118/8.4.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Σ. ΓΕΜΗ, ΤΑ ΜΕ Α.Π. 259/18.11.2013 ΚΑΙ 282/10.12.2013 ΕΓΓΡΑΦΑ Ε.Σ. ΓΕΜΗΒ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. Κ2-644/31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣΜε τα μνημονευόμενα ως σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μας έχουμε απαντήσει σε ερωτήματα…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 2480/19.8.2014 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα 19/08/2014 Αριθμός απόφασης: 2480ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

ΔΕΕ - Yποθέσεις C‑53/13 και C‑80/13 Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών — Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού — Απόσπαση εργαζομένων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — Περιορισμός — Επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εργαζομένω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2014 «Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών — Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού — Απόσπαση εργαζομένων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — Περιορισμός — Επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εργαζομένων — Παρακράτηση στην πηγή του φόρου εισοδήματος των εργαζομένων αυτών — Υποχρέωση — Απόδοση στον εθνικό προϋπολογισμό — Υποχρέωση — Περίπτωση εργαζομένων που έχουν αποσπασθεί από ημεδαπή επιχείρηση — Δεν υφίστανται τέτοιου είδους υποχρεώσεις»Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑53/13 και C‑80/13,με αντικείμενο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 1154/13.5.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα, 13-05-2014Αριθμός απόφασης: 1154ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα