• Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων
 • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
 • Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων
 • Αιτήσεις Ρυθμίσεων (N.4152/2013)
 • Εκλογική Αποζημίωση
 • e-Παράβολο
 • Δήλωση Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού για Φ.Π.
 • Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων Άρθρ.41 Κ.Φ.Ε.
 • Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
 • Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 • Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Ενημέρωση Εκκαθάρισης
 • Κάρτα Αποδείξεων
 • e- A.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)
 • Τελωνειακές Υπηρεσίες
 • Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
 • Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
 • Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) οικ.έτους 2014
 • Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) οικ.έτους 2013
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών
 • Υποβολή Δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
 • Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας
 • Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
 • e- Έντυπα
 • Έντυπα Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2014)
 • Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ